Vakbarát verzió
2022. július 5.
 
 
penzugyi_szotar.jpg
Pénzügyi szótár
A pénzügyi szótárunkban nem a pontos jogi definíciók megfogalmazására törekedtünk, hanem az egyes pénzügyi kifejezések közérthető magyarázatára.

Szűkítés - válasszon
A B C D E F G H I J K L M N O Ö P R S T U Ü V Z
Kifejezés Jelentés
tagi kölcsön Betéti társaság által a tulajdonosoktól felvett kölcsön.
takaréklevél Bemutatóra vagy névre szóló, hosszú lejáratú értékpapír.
takarékpénztár A jelenleg hatályos törvények csak a lakás-takarékpénztár fogalmát ismerik: az 1996. évi CXIII. törvény szerint: szakosított hitelintézet, amely lakástakarékpénztári szerződés alapján betétgyűjtést és hitelnyújtást végezhet. Legalább 1 milliárd forint jegyzett tőkével lehet alapítani, működése a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének engedélyéhez van kötve.
támogatott hitel Magánszemélyek, vállalkozások részére meghatározott célra igénybe vehető kedvezményes feltételekkel bíró hitel (jellemzően alacsony kamatozású, az árfolyamkockázatot kiküszöbölő konstrukciókat takarnak).
TARGET (Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System) Az EU-tagországok RTGS-rendszereinek összekapcsolásával létrehozott fizetési rendszer, amely a tagországok közötti euró fizetéseket bonyolítja le.
társkártyabirtokos Az a természetes személy, akit a számlatulajdonos (főkártya-birtokos) kártyahasználatra feljogosít.
tartós adathordozó Olyan eszköz, amely az ügyfél számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig való tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal való megjelenítését. Többek között tartós adathordozónak minősül a bank által az ügyfél számára jelszóval védett tömörített fájlban elektronikus úton megküldött tájékoztatás
technikai számla Könyvelésnél használt segédszámla, amely adott gazdasági esemény lekönyvelését követően lenullázódik, megszűnik. Példa: készpénz bankszámláról történő felvétele esetén a banki értesítés megérkezéséig technikai számláról történik a kifizetés, majd az értesítés megérkezésekor az összeg a bankszámláról a technikai számlára kerül, amelyen így a növekedés és csökkenés megegyezik.
teljes hiteldíj mutató Lásd THM
teljesítési garancia Bank fizetési ígérete, garanciája a szállító részére, amennyiben a bank ügyfele mint vevő részére a szerződésszerű teljesítés megtörtént.
tendergarancia A tender kiírásakor kikötött garancia, amellyel az ajánlat komolyságát bizonyítja az ajánlattevő. A tender elbírálása után visszajár, amennyiben nem kerül a kiválasztásra az ajánlattevő.
térítésmentes Ingyenes
THM A teljes hiteldíj mutató a hitel teljes díjának aránya a hitel teljes összegéhez éves százalékában kifejezve. A hitel teljes díja a hitelező által ismert minden olyan – a teljeshiteldíj-mutató számításánál a külön jogszabály szerint figyelembe veendő – ellenszolgáltatás, amelyet az adós a hitelszerződés/hitelkártyaszerződés kapcsán megfizet
tőkeáttétel A gazdálkodó szervezet mérlegében a saját tőke és az idegen tőke aránya. Jelentése: milyen mértékben támaszkodik a gazdálkodó saját (tulajdonosok által rendelkezésre bocsátott forrásokra, illetve az egyes években képződött, visszaforgatott tartalékokra) és milyen mértékben külső forrásokra (például rövid és hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök, egyéb kötelezettségek).
tőkemegfelelés A bankok tőkével való ellátottságát biztosító szabályok összessége
tőkepiac Hosszú lejáratú pénzeszközök adás-vételének helyszíne. A vállalatoknak a beruházásaikhoz tőkére van szükségük (kereslet), a gazdaság szereplői a megtakarításaikat (tőkéjüket) fektetik be (kínálat).
törlesztési nap Az a nap, amelyen a felvett kölcsön vagy hitel után fizetendő törlesztőrészletet az ügyfélnek meg kell fizetnie.
törlesztőrészlet A felvett hitel után fizetendő kamat és tőketörlesztés együttes, meghatározott rendszerességgel és összegben az ügyfél által, a futamidő alatt fizetendő összeg.
törzsrészvény Tulajdonosi jogokat megtestesítő értékpapír, amely szavazati és nyereségrészesedési jogokat biztosít. Ezzel szemben az elsőbbségi részvények csak az egyik jogot biztosítják.
törzstőke Vállalkozás alapításakor az alapítók által pénz vagy apport formájában átengedett tőke.
tőzsde Olyan koncentrált piac, illetve önszabályozó szervezet, ahol a forgalomképes áruk, vagy pénzügyi eszközök adásvétele zajlik szabályozott keretek közt.
tőzsdecápa Agresszív, nagy összegek felett rendelkező, a piacot időnként egyedül befolyásolni is képes tőzsdei szereplő.
tőzsdei áru Minden olyan - nem értékpapír - termék, amely nagy tömegben és szabványosított minőségben adható, illetve vehető.
tőzsdei kibocsátó Olyan társaság, amelynek értékpapírjait a tőzsdén forgalmazzák.
tőzsdei spekuláció Áru vagy pénzpiaci termékek jövőbeli árának változásában való érdekeltség. A spekuláns azáltal nyer, hogy az árak csökkenése esetén vásárol, drágulás esetén pedig elad.
tőzsdei szekció Adott tőzsdei termékkel adott lejárati időpontban történő kereskedés színtere.
tőzsdeindex Adott piacok alapvető mozgásáról tájékoztat folyamatosan. A tőkepiacon használatos index mindig több értékpapír, instrumentum együttes teljesítményének mérésére szakosodott statisztikai mutató.
tőzsdén kívüli azonnali ügylet 8 munkanapon belül teljesített értékpapírvételi vagy eladási ügylet.
tőzsdespekuláns Az árak emelkedésére vagy esésének megfelelően ügyleteket kötő személy, aki ennek megfelelően ad el, illetve vesz valamilyen devizát, értékpapírt vagy árut. A Haussier az árak emelkedésére, míg a Baissier az árak esésére spekulál.
tőzsdetag A tőzsdén tulajdonosi és kereskedési joggal rendelkező természetes vagy jogi személy, aki mind a tőzsde, mind pedig a felügyelet szabályzatának eleget tesz. A tőzsdei tagok tevékenységét a tőzsde jogosult ellenőrizni. Az EU más tagállamában székhellyel rendelkező, értékpapírral végzett kereskedési, illetőleg bizományosi tevékenység végzésére engedéllyel rendelkező vállalkozásnak az Értéktőzsdén való részvételhez külön feltételnek nem kell eleget tennie.
transzferszámla Elszámolási számla, amelyen adott ügyfél vételi és eladási tranzakcióit lebonyolítja az értékpapírkereskedő.
treasury A bank központi forráselosztó egysége. Feladata a bank belső - forrásgyűjtő és kihelyező - egységei közötti közvetítés, valamint a bank likviditási, kamatlábkockázati pozíciójának kezelése, rendszerint bankközi pénz és devizapiaci és derivatív-piaci ügyletek révén.
treasury ügylet A különböző banki forrásszerző és kihelyező termékek, ügyletek összessége.
tulajdoni lap Az ingatlan-nyilvántartásban az ingatlan adatait, valamint az ingatlanhoz kapcsolódó jogokat és jogilag jelentős tényeket, továbbá azok jogosultjait és a jogosultak adatait a tulajdoni lapra kell bejegyezni, feljegyezni, illetve azon átvezetni, amelyeket a tulajdoni lap közhitelesen igazol.
tulajdonjog fenntartása Ingatlanvásárláskor az eladó tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntarthatja. Ezt az ingatlan tulajdoni lapjának harmadik részébe feljegyzik, ez a bejegyzés a bank és minden más harmadik személy felé hitelesen tanúsítja az eladás tényét. A vételár teljes kiegyenlítésekor az eladó köteles (külön dokumentumban) a vevő tulajdonszerzéséhez hozzájárulni.
túljegyzés Értékpapírkibocsátásnál adott árfolyam mellett a piac többet lenne hajlandó megvásárolni, mint a kibocsátás értéke.
türelmi idő Az az időszak, amelyre az ügyfél a tőkefizetésére vonatkozóan haladékot kap, azaz nem kell a tőketartozását törlesztenie, csak a kiszámított kamatot kell fizetnie.
türelmi időszak – hitelkártya esetén Az elszámolási időszak utolsó napját (a forgalmi kivonat készítésének napját) követő, a kondíciós listában meghatározott időszak, amelynek utolsó napjáig, de legkésőbb annak végéig a főkártya-birtokosnak meg kell fizetnie a bank részére legalább a minimális havi visszafizetési összeget. Ha a türelmi időszak utolsó napja munkaszüneti napra esne, úgy az azt követő első banki munkanapot kell a türelmi időszak utolsó napjának tekinteni. A főkártya-birtokos az itt írt kötelezettségének akkor tesz eleget, ha az általa fizetendő összeg a türelmi időszak első és utolsó napja közötti időszakban a hitelkártyaszámlán jóváírásra kerül
back
Vissza a főoldalra Vissza Lap tetejére
 
   
Elnök

Igazgatóság

Központ

Kollégák

Kérjen visszahívást

Küldjön e-mailt