Vakbarát verzió
2022. július 5.
 
 
penzugyi_szotar.jpg
Pénzügyi szótár
A pénzügyi szótárunkban nem a pontos jogi definíciók megfogalmazására törekedtünk, hanem az egyes pénzügyi kifejezések közérthető magyarázatára.

Szűkítés - válasszon
A B C D E F G H I J K L M N O Ö P R S T U Ü V Z
Kifejezés Jelentés
használatbavételi engedély Az a dokumentum, amelyet az építtetőnek az építmény használatba vételéhez be kell szereznie az illetékes hatóságtól azt követően, hogy az építmény a rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá vált.
használati megosztás Ha a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban egy helyrajzi szám alatt több ingatlan szerepel, akkor úgynevezett használati megosztást kell készíttetni egy ügyvéddel annak érdekében, hogy a bank csak a hitelre ténylegesen felkínált ingatlant vagy ingatlanrészt terhelje jelzáloggal. Ha nem készül használati megosztás, a bank az adott hitelügylettel kapcsolatosan valamennyi ingatlant jelzáloggal terheli. Osztatlan közös tulajdonban lévő földrészletek esetén készíttethető úgynevezett vázrajz, amely a földrészleten belül az egyes tulajdonosok használatában lévő területrészeket különíti el. A vázrajz az egyes területrészeket római számokkal jelöli, feltünteti azok nagyságát és használóját. Általában szerződések mellékleteként készíttetik, és a földhivatalba a szerződés mellékleteként leadhatja a jogi képviselő.
haszonélvezeti jog E jog jogosultja a valamely más személy tulajdonában levő ingatlant rendeltetésének megfelelően birtokolhatja, használhatja és hasznosíthatja. Leggyakoribb fajtája az özvegyi jog, amely esetén a túlélő házastárs jut haszonélvezethez, valamint az az eset, amikor családtagok úgy ajándékoznak egymásnak ingatlant, hogy az ajándékozó a saját részére haszonélvezetet biztosít az ingatlanon.
határidős piac A határidős piacon valamilyen jövőbeli szállítási határidőre adhatnak el, vagy vehetnek a befektetők. A határidő általában meghatározott a tőzsdei határidős ügyleteknél (futures), míg a tőzsdén kívüliek (forward) estében nem.
határidős ügylet Olyan származtatott ügylet, amelyben a felek kötelezettséget vállalnak egy termék jövőbeni adás-vételének lebonyolítására a jelenben rögzített feltételekkel, azaz az ügylet megkötésekor rögzítik az adás-vételben szereplő mennyiséget, az árat (kötési árfolyam), és az adás-vétel pontos időpontját.
hedge Fedezeti ügylet, amely során az árfolyam nem kívánt változásából fakadó kockázatot igyekeznek kivédeni a piaci szereplők. Az árfolyamkockázat ellen védekező adott jövőbeli időpontra, devizára, összegre szóló vételi vagy eladási opciót, jogot vásárol díj ellenében.
Hirdetmény A bankfiókokban kifüggesztett és a bank honlapján elérhető, jogszabályban meghatározott tájékoztató, amely a kamatokat, a szolgáltatási díjakat és egyéb költségeket tartalmazza.
hitel Idegen forrás, kötelezettség, amelyért az igénybe vevőnek kamatot kell fizetnie. A hitel a vállalkozások körében általánosan elterjedt finanszírozási eszköz, amely a folyósítóra (pl. kereskedelmi bank) nézve kockázattal jár.
hitelbírálat A hitelbírálat az a folyamat, amely során a bank megállapítja, hogy a hitel folyósítható-e, illetve hogy mekkora nagyságban folyósítható. A bank saját hitelbírálati szabályzata alapján többek között vizsgálja az igénylő vagyoni-jövedelmi viszonyait, fizetési fegyelmét, a kölcsön biztosítékául szolgáló ingatlan hitelbiztosítéki értékét.
hitelbiztosítéki érték A hitelbiztosítéki érték valamely ingatlannak az óvatos becslés alapján meghatározott értéke. Megállapítása során figyelembe kell venni a bank által folyósított kölcsönök hosszú lejáratából származó sajátos kockázatokat, valamint az ingatlannak csak azon tulajdonságait és hozamait, amelyek várhatóan a jövőben bármely tulajdonost megilletnek. Ez az érték is befolyásolja a folyósítható hitel nagyságát.
hitelezés Adott összeg meghatározott feltételek között (kamat, lejárat, valutanem, stb) történő kölcsönbe adása.
hitelfedezeti életbiztosítás Halál esetére hitelfedezeti életbiztosítás köthető, ilyenkor a biztosítási szerződés kedvezményezettje a bank, így, amennyiben az ügyfél (biztosított) elhalálozik, akkor a biztosító kiegyenlíti a bank felé az ügyfélnek a bankkal szemben fennálló tőketartozását, így a hitelfelvevő tartozása megszűnik (mindenkor feltételezve, hogy a biztosítási szerződés kötésekor megállapított biztosítási összeg a fennálló tőketartozást fedezi).
hitelintézet Hitelintézet az a pénzügyi intézmény, amely a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXXII. tv. 3. paragrafusában meghatározott pénzügyi szolgáltatások közül legalább betétet gyűjt, vagy más visszafizetendő pénzeszközt fogad el a nyilvánosságtól (ide nem értve a külön jogszabályban meghatározott nyilvános kötvénykibocsátást), valamint hitelt és pénzkölcsönt nyújt, vagy elektronikus pénzt bocsát ki.
hitelkártya Ez a kártya a bank és a kártyabirtokos közötti szerződésben meghatározott mértékű hitelkerethez kapcsolódik, amelyet egy hitelszámlán tartanak nyilván. Amikor a kártyabirtokos használja a kártyáját, maximum a hitelkeret erejéig kölcsönt kap a banktól. A bank meghatározott időközönként, általában havonta küld számlakivonatot a kártyabirtokosnak, amelyen feltünteti a kártyával végzett műveleteket és az igénybe vett hitel összegét. A kártyabirtokos dönti el, hogy tartozását teljes egészében visszafizeti a számlakivonaton feltüntetett határidőn belül, vagy annak csak egy részét. A részfizetés általában csak akkor engedélyezett, ha tartozása meghatározott százalékát kifizeti a kártyabirtokos. Ennek minimális mértékét (általában 5-10 százalék) a szerződés rögzíti, pontos összegét a számlakivonat tartalmazza.
hitelképesség A finanszírozó intézménynek (például bank, lízingtársaság) az ügyfél vagyoni és jövedelmi helyzete, kockázata alapján hozott döntése, amely a hitelfelvételt megfelelő feltételekkel lehetővé teszi. 
hitelképesség vizsgálat Olyan eljárás, amely során azt állapítja meg a bank, hogy egy adott ügyfél, várhatóan képes-e és milyen kondíciójú hitel visszafizetésre. A vizsgálat kiterjed például a saját erő meglétének és a megfelelő mértékű és típusú biztosítékok ellenőrzésére is.
hitelkeret A bank hitelszerződésben foglalt kötelezettségvállalása arra vonatkozóan, hogy jutalék ellenében meghatározott pénzösszeget tart az adós rendelkezésére, és a keret terhére – meghatározott feltételek megléte esetén – kölcsönszerződést köt, vagy egyéb hitelműveletet végez.
hitelkeret – hitelkártya esetén A bank által a hitelkártyaszámla tulajdonosa részére a banki minősítési folyamat során megállapított keret, amely a hitelkártyával bonyolított tranzakciók, díjak, költség-, illetve kamatvonzataik pénzügyi fedezetéül szolgál oly módon, hogy a bank ennek érdekében a hitelkeret összegét az ügyfél rendelkezésére bocsátja a keretszerződésben és a vonatkozó üzletszabályzatokban, kondíciós listákban meghatározottak szerint.
hitelkockázat Annak kockázata, hogy valamely fél – sem esedékességkor, sem egy későbbi időpontban - nem tesz teljes összegben eleget fizetési kötelezettségének.
hitellevél Okmányos meghitelezés, akkreditív, letter of credit. A bank vállalja, hogy a szállítási szerződésben előírt feltételeknek megfelelő okmányok ellenében teljesíteni fogja a fizetést.
hitelmonitoring A hitel folyósítását követően az ügyfél fizetőképességének folyamatos figyelemmel követése a hitelező által. A hitelt folyósító szükség esetén a hitelkondíciók, fedezetek stb. változtatásán keresztül igyekszik mérsékelni kockázatát. 
homebanking Személyi számítógépre telepíthető telefonvonal és modem, illetve internetes kapcsolat segítségével is elérhető elektronikus banki ügyfélprogram, amelynek célja a fizetési számla feletti rendelkezés, illetve hogy megkönnyítse a fizetési számla és egyéb információk lekérdezését.
hozam Hozamnak nevezzük a befektetés és a belőle származó jövedelem (kamat + árfolyamnyereség) viszonyát kifejező mutatót. A különböző befektetési formák összehasonlíthatósága érdekében a hozamokat éves százalékban fejezik ki.
hozzátartozó Hozzátartozónak minősül a közeli hozzátartozó mellett a jegyes, az élettárs, a házastárs, bejegyzett élettárs egyenes ágbeli rokona és testvére, az egyenes ágbeli rokon házastársa, bejegyzett élettársa, valamint a testvér házastársa, bejegyzett élettársa.
back
Vissza a főoldalra Vissza Lap tetejére
 
   
Elnök

Igazgatóság

Központ

Kollégák

Kérjen visszahívást

Küldjön e-mailt