Vakbarát verzió
2022. július 5.
 
 
penzugyi_szotar.jpg
Pénzügyi szótár
A pénzügyi szótárunkban nem a pontos jogi definíciók megfogalmazására törekedtünk, hanem az egyes pénzügyi kifejezések közérthető magyarázatára.

Szűkítés - válasszon
A B C D E F G H I J K L M N O Ö P R S T U Ü V Z
Kifejezés Jelentés
EBKM Egységesített betéti kamatlábmutató. Valamely betét tényleges éves hozamát jelző mutató, amelyet minden bank köteles azonos elvek szerint kiszámítani. E mutató segítségével összevethetők az egyes bankok által kínált betétek tényleges éves hozamai. 
egyetemleges jelzálogjog Az a jelzálogjog, amelyet ugyanazon egy követelés (például hiteltartozás) biztosítására jegyeznek be különböző tulajdoni lapokon nyilvántartott ingatlanokra, és az egyes tulajdoni lapokon a bejegyzés utal a jelzálogjog egyetemlegességére. Valamennyi érintett ingatlanra azonos összegű jelzálogjog kerül bejegyzésre.
egyszerű hozam A hozam és a befektetett tőke hányadosa.
EHM Egységesített értékpapír-hozam mutató. Fix kamatozású kötvények hátralévő futamidejére jutó kamat százalékos formában kifejezve.
elállási jog Egyoldalú jognyilatkozat amelyben az egyik szerződő fél a szerződést visszaható hatállyal felbontja.
elektronikus azonosítás Olyan ellenőrzési folyamat, amelynek keretében az elektronikus fizetési eszközhöz hozzárendelt egyedi elektronikus adattal azonosítja a bank és a terminál a kártyabirtokost és a fizetési műveletet.
elektronikus megbízás A rendelkezésre jogosult által adott fizetési megbízásnak az a formája, amelyet elektronikus úton ad a banknak.
elektronikus pénz Számítógép memóriájában, illetve intelligens kártyán elektronikus módon tárolt érték. A tárolt érték a kibocsátóval szembeni követelést testesíti meg, amit a kibocsátó közreműködése nélkül át lehet ruházni.
elektronikus pénztárca Egy olyan előre fizetett, újratölthető kártya, amely az ügyfél által a kibocsátó részére előre kifizetett pénzértéket elektronikus formában, azaz elektronikus pénz formájában tárolja, és lehetővé teszi a fizetést számlakapcsolat, illetve bankjegy vagy érme nélkül. Általában a nagy mennyiségben értékesített, alacsony árkategóriába tartozó áru vagy szolgáltatás kifizetésére használják, például a tömegközlekedésben, parkoló- és áruautomatáknál. Vannak olyan kártyák, amelyek kizárólag elektronikus pénztárcaként használhatók, de a chippel ellátott bankkártyák is rendelkezhetnek a betéti, hitel és vagy terhelési funkció mellett elektronikus pénztárca funkcióval is.  Azok az értéktároló kártyák, amelyek kizárólag a kibocsátó intézmény hálózatában használhatók, nem minősülnek elektronikus pénztárcának.
elévült kötelezettség Olyan kötelezettség, amelyet a törvényben meghatározott idő alatt nem teljesített az arra kötelezett személy, cég.
elfogadóhely Olyan belföldi vagy külföldi kereskedő, amely az általa forgalmazott áruk vagy szolgáltatások igénybevételét készpénzfizetés nélkül, nemzetközi logóval rendelkező bankkártyák használatával teszi lehetővé a kártyabirtokos részére, valamint azon pénzforgalmi szolgáltatók, amelyek biztosítják a kártyabirtokos részére, hogy bankkártyájával tranzakciót végezhessen.
elidegenítési és terhelési tilalom E tilalom esetén az ingatlan tulajdonjoga nem ruházható át másra, és az ingatlan nem adható biztosítékul sem (például jelzálog tárgyaként). A tilalom alapulhat jogszabályon, bírósági határozaton és szerződésen is. A tilalom jogosultjának (ez lehet például egy bank vagy a magyar állam is) hozzájárulásával azonban utólag köthető az ingatlanra például adásvételi szerződés
ellenjegyez Aláírásával hitelesít.
ellenőrző kód Egyes kártyák aláíráspanelén a kártyaszám után található háromjegyű szám, amelyet internetes, telefonos, illetve postai megrendelés útján történő vásárlások során kell esetlegesen megadni.
előleg Vételár részének a teljesítés előtt történő kifizetése. Fontos, hogy az előleg szó megjelenjen a kifizetéssel kapcsolatos bizonylatokon, dokumentumokon.
előre fizetett kártya (prepaid kártya) Olyan kártya, amely a kártyabirtokos által – a kártyát kibocsátó részére – előre kifizetett összeg erejéig használható, legfőképp vásárlásra, illetve egyes konstrukcióknál készpénz felvételére is. A kártya birtokosa által előre kifizetett összeget vagy a kártya, vagy a mögötte álló számla tárolja. Az előre fizetett érték felhasználása után egyes kártyák újratölthetők, másokat el lehet dobni. Egy speciális előre fizetett kártya az elektronikus pénztárca.
előtörlesztés A havi törlesztőrészletet meghaladó nagyságú befizetés, amelyet az adós a banknak előre jelzett szándéka alapján fizet a hitel tőkerészének részleges csökkentésére vagy teljes visszafizetésére. Részleges előtörlesztéssel az adott futamidő megtartása mellett csökkenteni lehet a havi törlesztőrészletek nagyságát, illetve a teljes összeg visszafizetésével megszüntethető a hitelszerződés.
elővásárlási jog Ha az elővásárlási joggal terhelt ingatlant a lakás tulajdonosa el kívánja adni, az eladás előtt meg kell kérdeznie az elővásárlási jog jogosultját, hogy a leendő vevővel kötendő szerződés feltételei szerint (például ár stb.) meg kívánja-e vásárolni a lakást. Ha a jogosult elővásárlási jogával él, az adásvételi szerződést az eladónak nem a vevővel, hanem a jogosulttal kell megkötnie ugyanolyan feltételekkel. Ha az elővásárlásra jogosult nem él ezzel a jogával, vagy 8-15 napon belül nem nyilatkozik az ajánlatról, az eladó köteles olyan feltételekkel megkötni a szerződést a vevővel, mint amilyen feltételeket a jogosulttal közölt. Az elővásárlási jog adásvételi szerződésbe foglalt kikötésen vagy jogszabályon alapul.
első ranghelyű zálogjog Egy ingatlanra több jelzálogjog is bejegyezhető. A jelzálogjogok az iratok (bankkölcsön- és jelzálogszerződés) földhivatalba való benyújtásának sorrendjében kerülnek bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba. Ez a sorrend (ranghely) azért fontos, mert ha az adós nem fizeti meg a tartozását, a zálogjogosultak az ingatlan értékesítését követően e rangsornak megfelelően jutnak a pénzükhöz. A bankok az általuk nyújtott hitelek fedezetéül többnyire csak olyan tehermentes ingatlant fogadnak el, amelyen nincs zálogjog bejegyezve.
elsőbbségi részvény A tulajdonos számára a törzsrészvény-tulajdonosokkal szemben valamilyen elsőbbségi jogot (szavazat- vagy osztalékelsőbbséget) megtestesítő részvény.
elsődleges forgalom Értékpapírok kibocsátásának értéke, amely tehát kamatot nem tartalmaz.
elszámolás (clearing) A fizetési megbízások fogadásának, a teljesíthetőség formai és tartalmi kritériumai ellenőrzésének, a címzett bank részére történő továbbításának, és bizonyos esetekben a bankok közötti kiegyenlítéshez szükséges adatok előállításának folyamata.
elszámolási időszak (hitelkártya esetén) Az az időszak, amelyre vonatkozóan havonta a bank a hitelkártyaszámla forgalmáról, az annak terhére végrehajtott tranzakciókról forgalmi kivonatot küld a számlatulajdonos részére. Az elszámolási időszak utolsó napja minden hónapban azonos naptári nap. A fordulónapot a hitelkártya-igénylő lapon megadott napok közül az igénylés benyújtásakor a számlatulajdonos választja ki. Az elszámolási időszakok egy hónapos időtartamúak, kivételt képezhet ez alól az első és az utolsó elszámolási időszak. Az első elszámolási időszak a hitelkártya-szerződés hatálybalépése napjától az ezt követő első fordulónapig tart. Ezután az elszámolási időszak zárónapja minden hónapnak a fordulónappal azonos napja. Ha az adott hónapban a fordulónap munkaszüneti napra esik, úgy az azt megelőző banki munkanap lesz a fordulónap.
elszámolási ügylet Olyan ügylet, amelynél a teljesítés csak az árkülönbözet pénzügyi rendezése formájában valósul meg.
elszámolóház Olyan gazdasági társaság, amely a tőzsdei és tőzsdén kívül kötött pénz- és tőkepiaci ügyletek elszámolását végzi, illetve ezek nyilvántartását vezeti.
elvi építési engedély Az erre illetékes építésügyi hatóság által kiadott engedély, amely alapján azonban építési munka nem végezhető. Ha az elvi építési engedély jogosultja egy éven belül építési engedély iránt kérelmet nyújt be, az elvi építési engedély köti a hatóságot, azaz azokban a kérdésekben, amelyekben korábban már döntött, a döntést nem változtathatja meg.
engedélyezési (autorizációs) eljárás A bank mint a bankkártyát kibocsátó pénzforgalmi szolgáltató, illetve annak megbízottja által az elfogadóhelyre továbbított üzenet, melyben az engedélykérés alapján engedélyezi vagy visszautasítja a tranzakció lebonyolítását.
engedményezés Engedményezés esetén a jogosult a követelését szerződéssel másra ruházza át. Az engedményezéshez nem szükséges a kötelezett hozzájárulása, de az engedményezés tényéről értesíteni kell. A kötelezett az értesítésig az engedményezőnek, azt követően már csak az engedményesnek (mint új jogosultnak) teljesítheti kötelezettségét. Miután az engedményes a régi jogosult helyébe lép, annak jogai őt illetik meg, de terhelik a kötelezettségei is.
építési engedély Az erre illetékes építésügyi hatóság által kiadott engedély, mely a jogszabályokban meghatározott esetekben telekalakításhoz, építmény, építményrész, épületegyüttes megépítéséhez, átalakításához, bővítéséhez, felújításához, helyreállításához, korszerűsítéséhez, lebontásához, elmozdításához, illetve a rendeltetés megváltoztatásához szükséges.
építési telek Beépítésre szánt területen fekvő, az építési szabályoknak megfelelően kialakított, egy köz- vagy magánútról gépjárművel közvetlenül megközelíthető telek. Építeni csak olyan telken lehet, amely a szükséges közművekkel ellátott. Minimálisan ivóvízzel és villamos energiával kell rendelkeznie a teleknek. Az építésügyi hatóság ennél több előírást is hozhat. Az a telek, amely nem felel meg az infrastruktúra-előírásoknak, nem építhető be.
értékbecslés Az ügyfelek által biztosítékul felajánlott (jelzálogjoggal terhelendő) ingatlanra vonatkozó szakvélemény, mely az adott ingatlan forgalmi és hitelbiztosítéki értékét állapítja meg. A bank az általa elfogadott értékbecslők ingatlanértékelését fogadja el a hitelbírálathoz.
értéknap Az a nap, amikor a bank a tranzakciók elszámoló számlán való terhelését, illetve jóváírását a kamatszámítás szempontjából megtörténtnek tekinti.
értékpapír Olyan okirat, melynek tulajdonosa meghatározott pénzbeli követeléssel léphet fel az értékpapírokat kibocsátó szervezetekkel, társaságokkal szemben.
értékpapír-elszámolási rendszer Értékpapírok tulajdonjogának átruházását lehetővé tevő rendszer, amely elszámolást és kiegyenlítési szolgáltatást egyaránt nyújt.
értékpapírszámla A dematerializált (fizikailag ki nem nyomtatott) értékpapírok nyilvántartásának módja, amely az erre vonatkozó szerződéssel jön létre. Az értékpapír csak az adott számlán létezik.
EURIBOR Az Európai Központi Bank által folyamatosan megállapított irányadó, bankközi hitelkamatláb.
Euró Az Európai Unió eredetileg 12 tagállamának közös valutája 2002. január 1-je óta. A korábbi valuták árfolyamát 1998. december 31-én, az euró számlapénzként történő bevezetését megelőző napon visszavonhatatlanul rögzítették.
EURO LIBOR A londoni bankközi piacon irányadó euró-hitelkamatláb, amely azt jelenti, hogy a bankok mennyiért kaphatnak egymástól euróban hitelt adott futamidőre.
Európai Központi Bank Az euró-övezet hivatalos jegybankja, amely a monetáris politikáról dönt. Székhelye Frankfurt am Mainban van.
európai opció Olyan határidős ügylet, amellyel kapcsolatos vételi vagy eladási jog csak a határidő lejártakor hívható le.
back
Vissza a főoldalra Vissza Lap tetejére
 
   
Elnök

Igazgatóság

Központ

Kollégák

Kérjen visszahívást

Küldjön e-mailt